Cao Tiến Vị
PHÓ CHỦ TỊCH
Ông Cao Tiến Vị là người sáng lập của Doanh nghiệp Giấy Sài Gòn từ năm 1997 và đã quản lý, xây dựng doanh nghiệp trở thành Tập đoàn Giấy Sài gòn tại thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, hiện nay ông là Phó chủ tịch của hiệp Hội doanh nhân trẻ Việt Nam.
Quay lại