Đoàn Thanh Hải
Điều phối chương trình cao cấp
Chị Đoàn Thanh Hải hiện là Điều phối Chương trình cao cấp của CSIP kiêm Cán bộ Phát triển Kinh doanh của IBE. Chị Hải đã tham gia triển khai nhiều dự án khác nhau của CSIP như SIIP (Xây dựng Kênh Ươm tạo Sáng kiến Xã hội Trực tuyến), EFD - Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vì mục đích phát triển (Chương trình nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa qua đó tác động tích cực đến nhóm đối tượng yếu thế là hộ nông dân quy mô nhỏ, phụ nữ và thanh thiếu niên nghèo), SERD (Hỗ trợ DNXH vì sự phát triển nông thôn sáng tạo và bền vững) và nhiều dự án khác liên quan tới DNXH. Từng điều phối Quỹ Thrive Hà Nội hỗ trợ vay vốn cho các doann nghiệp nhỏ và vừa nhằm nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và phục vụ cộng đồng. Chị Hải cũng đã có 8 năm kinh nghiệm Kinh doanh và marketing trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, xuất bản.
Quay lại