Trương Thị Thanh Thanh
PHÓ CHỦ TỊCH
Bà Trương Thị Thanh Thanh là một trong số mười ba nhà sáng lập của Tập đoàn FPT và là nhà lãnh đạo đầu tiên gây dựng Chi nhánh FPT tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi gia nhập FPT, bà Thanh Thanh là giảng viên Đại học Tổng hợp (Nay là Đại học Khoa học Tự nhiên- Đại học Quốc gia Hà Nội). Từ năm 1990, bà Thanh Thanh nắm giữ nhiều vị trí quan trọng tại FPT. Từ năm 2006 đến nay, bà Thanh là Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn FPT.
Quay lại